Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Hôm nay Iconet Uni sẽ hướng dẫn đăng nhập thông tin đăng ký mã số thuế người phụ thuộc vào hỗ trợ kê khai thuế 3.8.4 năm 2018

1. Các thông tư áp dụng

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh áp dụng theo thông tư 111/2013/TT-BTC, thông tư 92/2015/TT-BTC và thông tư 95/2016/TT-BTC và một số văn bản khác.

2. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “con- chưa có CMTND”: thì hồ sơ gồm:

+ Giấy khai sinh bản sao của NPT

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “con – đã có CMTND”: thì hồ sơ gồm:

+ Giấy khai sinh bản sao của NPT

+ Phô tô CMTND của NPT

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “vợ/chồng”: thì hồ sơ gồm:

+ Sổ hộ khẩu phô tô và một số giấy tờ kèm theo

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “cha/mẹ”: thì hồ sơ gồm:

+Sổ hộ khẩu phô tô của NPT

+ CMTND phô tô của NPT

3. Các bước nhập thông tin người phụ thuộc vào HTKK

Bước 1:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK 3.8.4

– Chọn mã số thuế công ty:

Ví dụ:

1000215293: Công ty CP đay và KDTH Thái Bình

– Chọn: “Đồng ý”

– Chọn: “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Chọn: “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”

– Chọn: “Năm 2018”, lần: 1,2,3….tùy theo số lần mình đăng ký

Ví dụ:

đăng ký lần đầu tiên: chọn “lần 1”

– Chọn: “Đồng ý”

Màn hình hiện giao diện sau

– Chọn: “I. Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc”.

+ Cột “Họ và tên người nộp thuế”: điền họ và tên của người nộp thuế

Ví dụ:

Nguyễn Mạnh Cường

+ Cột “MST của người nộp thuế”: đánh mã số thuế thu nhập cá nhân của NNT vào

Ví dụ:

8039157293

+ Cột: “Họ và tên người phụ thuộc”: đánh họ và tên của người cần đăng ký giảm trừ gia cảnh vào

Ví dụ:

Nguyễn Như Quỳnh

+ Cột: “Ngày sinh người phụ thuộc”: đánh ngày tháng năm sinh của NPT vào

Ví dụ:

18/06/2013

+ Cột “Mã số thuế của NPT”: không đánh, vì họ chưa có mã số thuế, khi nào đăng ký thành công với cơ quan thuế, thì cơ quan thuế họ điền vào ô này

+ Cột “Quốc tịch của NPT”: đánh quốc tịch của người cần đăng ký giảm trừ gia cảnh vào

Ví dụ:

Việt Nam

+ Cột: “CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT”: Có các trường hợp sau

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “Con-chưa có số CMTND” thì cột này bỏ trống, không

đánh mà điền vào mục “Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc”

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “Con-đã có số CMTND, bố/mẹ, vợ/chồng” thì đánh

số CMTND của NPT vào

+ Cột “Quan hệ với NNT”: chọn con hoặc vợ/chồng hoặc cha/mẹ hoặc khác tùy theo từng

trường hợp cụ thể

+ Mục “Thông tin trên giấy khai sinh của NPT (Nếu NPT không có MST, CMND và hộ chiếu)

– “Số”: Đánh số trên Giấy khai sinh: Ví dụ: 121/2013

– “Quyển số”: Đánh quyển số trên Giấy khai sinh: Ví dụ: 02

– “Quốc gia”: Chọn quốc gia trên Giấy khai sinh: Ví dụ: Việt Nam

– “Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh thành phố tương ứng: Ví dụ: Thái Bình

– “Quận/huyện: Chọn quận, huyện tươmg ứng: Ví dụ: Thành phố Thái Bình

– “Phường/xã: Chọn phường, xã tươmg ứng: Ví dụ: Xã Đông Hòa

– “Thời gian tính giảm trừ”: từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018. Tuy nhiên thời gian

tính giảm trừ tùy thuộc vào thời gian giảm trừ của NPT cho hợp lý chứ không nhất thiết lúc nào cũng là trọn năm dương lịch 2018.

– Chọn: “Ghi”, màn hình thông báo “ Đã ghi dữ liệu thành công” là hoàn thành

Bước 2: Lưu File ra máy tính để gửi dữ liệu cho cơ quan thuế cấp mã số thuế cho NPT.

– Chọn: “Kết xuất XML”

+ Lưu ra Desktop

+ File name: Giữ nguyên định dạng tên file không được thay đổi. Ví dụ: TBI-1000215293000-02TH-Y2018-L001

+ Save as type: Giữ nguyên định dạng “XML file (*.xml)”

– Chọn “save”

+ Màn hình hiện “Kết xuất tờ khai xml thành công” , “Đóng”.